Ryhmän ohjaamisen koulutus 2024 (organisaatiot, johtaminen, valmentaminen, koulutus, työnohjaus, 15 op) Helsingissä alkaa helmikuussa 2024

Laajuus: 15 op
Hakuaikaa jatkettu 15.1.2024 asti

Helsingin psykodraamainstituutti järjestää ryhmän ohjaamisen koulutuksen, joka alkaa helmikuussa 2024 Helsingissä.

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä. Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu 15 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe.  Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Kohderyhmät

Koulutus on tarkoitettu ryhmiä tai tiimejä ohjaaville

 • valmentajille, kouluttajille ja opettajille
 • esihenkilöille ja tiimivetäjille
 • työnohjaajille ja coacheille
 • työssään asiakas- tai harrasteryhmiä ohjaaville
 • HR-ammattilaisille
 • kaikille, jotka haluavat onnistua paremmin ryhmien kanssa toimimisessa

Tavoitteet

 • Ryhmänohjaamisen taitojen syvempi ymmärrys tiedollisesti ja käytännön kokemuksina
 • Toiminnallisen työskentelyn perusmenetelmien hallinta
 • Morenolaisen teorian ja ryhmädynamiikan perusteiden omaksuminen
 • Oman ohjaajaidentiteetin vahvistuminen
 • Oman ryhmäroolin tutkimista ja kehittämistä kokemuksellisessa oppimisprosessissa

Oppiminen perustuu kokemuksen, uuden tiedon, dialogin ja reflektion yhdistämiseen. Toiminnalliset ja kokemukselliset menetelmät tukevat uuden oppimista käytännössä. Koulutukseen osallistuva tekee koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään. Koulutukseen sisältyy lisäksi aihepiirin kirjallisuutta. Koulutus painottuu kuitenkin käytännön oppimiseen ja kokemuksellisen työskentelyyn.

Koulutuksen suorittanut voi hakea jatkamaan koulutustaan Helsingin psykodraamainstituutin psykodraamaohjaajan tutkintoon ja siihen liittyen myös toiminnallisia menetelmiä hyödyntävään työnohjaajakoulutukseen.

Sisällöt

Koulutus sisältää kuusi seminaaria. Seminaarit (1-2 päivää) ja niiden teemat ovat:

 • 6.-7.2.2024 Aloitusseminaari:
  • Ryhmän ohjaaminen työssä ja työnä
  • Ryhmä, roolit ja ryhmäroolit
  • Ryhmän sisäiset ja ryhmien väliset suhteet
 • 12.3.2024 Ryhmä toiminnan, oppimisen ja kehittymisen ympäristönä
 • 9.-10.4.2024 Oman ohjaajuuden tutkimista psykodraaman avulla
 • 14.5.2024 Ryhmän ohjaajan persoona työvälineenä
 • 11.-12.6.2024 Päätösseminaari:
  • Vaativat ryhmätilanteet
  • Ohjaajana kehittyminen

Koulutus toteutetaan kontaktiseminaareina klo 10-17. Ryhmän ohjaamista tarkastellaan ja harjoitellaan myös verkossa.

Seminaareissa käytetään luentojen lisäksi osallistavia ja kokemuksellisia menetelmiä, joita harjoitellaan myös vertaisryhmissä ja omassa työssä. Työssä tapahtuva harjoittelu työnohjataan seminaaripäivinä. Sisällöt rytmitetään koulutusryhmän etenemisen mukaisesti.

Laajuus

Koulutus on laajuudeltaan 15 op. Koulutuksen elementit ovat:

 • lähijaksot: seminaarit (8 pv) 
 • verkkokurssi peda.net-oppimisympäristössä
 • alan kirjallisuuden opiskelu ja kirjallisuusreflektiot
 • oppimispäiväkirja
 • työssä tapahtuva harjoittelu ja sen työnohjaus
 • työskentely vertaisryhmissä seminaaripäivien välissä

Opiskelu toteutetaan moniammatillisessa ryhmässä. Opiskelu on osa-aikaista monimuoto-opiskelua.

Koulutuksen lähtökohdat

Koulutus perustuu morenolaiseen viitekehykseen, johon yhdistetään aikuisen kokemuksellisen oppimisen teoriaa, systeemiajattelua ja neuropsykologian tutkimustuloksia. Koulutuksen tausta-ajattelun keskeisiä käsitteitä ovat:

 • suhde itseen, toisiin ihmisiin ja kokonaisuuteen,
 • kokemuksellisuus ja nykyhetken merkitys toiminnan perustana,
 • spontaanius ja luovuus mielekkään toiminnan lähteinä.

Lue lisää morenolaisesta viitekehyksestä

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään

 • opisto- tai korkeakoulutasoista pohjakoulutusta
 • työtä, jossa voi soveltaa oppimaansa
 • riittävää kokemusta psykodraamamenetelmästä jollakin sen sovellusalueella (tällaista kokemusta voi hankkia myös vuoden 2023 aikana soveltuvista Ihmissuhdetyö ry:n ryhmistä tai erityisseminaareista)
 • soveltuvuutta ryhmätyöhön
 • mahdollisuutta ohjata omaa ryhmää koulutuksen ajan

Kouluttaja

Reijo Kauppila

Psykodraamakouluttaja TEP, KM (aikuiskoulutus), työnohjaaja STOry ja työnohjaajakouluttaja, sertifioitu business coach, tarinateatterinäyttelijä ja -ohjaaja. Reijo toimii Helsingin psykodraamainstituutin johtajana ja pääkouluttajana.

Hakumenettely

Hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkua. Opiskelijat valintaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutukseen haetaan tällä lomakkeella: hakulomake.

Osallistumismaksu

Organisaatiot: 1860 € + alv. 24%.

Yksityishenkilöt: 1500 € + alv, 24%, yhteensä 1860 €.

Koulutus voidaan maksaa myös erissä.

Koulutusmaksu sisältää opetuksen lisäksi kahvin ja teen seminaaripäivinä sekä peda.netin käytön.

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti.

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään pääkaupunkiseudulla. Paikka varmistuu toukokuun aikana.

Lisätiedot

Reijo Kauppila

reijo.kauppila@psykodraamakoulutus.fi ja 044 599 3377